รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม35
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE10
5 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
6 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
7 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
8 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
9 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering10
10 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
12 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE10
14 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
16 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE10
17 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
18 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
20 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
21 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
22 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
23 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
24 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
25 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
26 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
27 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
28 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
29 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
30 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE10
31 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
32 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
33 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
34 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
35 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
38 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
39 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE10
40 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน  Metallurgical Engineering10
41 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
42 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
43 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
44 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.