รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม30
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
3 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
4 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
5 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
10 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
11 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE10
12 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
13 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
14 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
16 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering10
17 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
19 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
20 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
21 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering10
22 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
23 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
24 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A60
25 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A60
26 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
27 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
28 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
29 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
30 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
31 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.