รายชื่อนศ.
รายวิชา525301 : MECHANICAL DRAWING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
2 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
3 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
4 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
5 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
8 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
9 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
10 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
11 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
12 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
13 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
16 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
17 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
18 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
19 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
20 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
21 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
22 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
23 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
24 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
26 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
27 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
29 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
30 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
31 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
32 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
33 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
34 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
35 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
37 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
38 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
40 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
41 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
42 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
43 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.