รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
3 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE10
4 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
5 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
6 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
7 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
8 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
9 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
10 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
11 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
12 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE10
13 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
14 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
15 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
16 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
17 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
18 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
19 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
20 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
21 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
22 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
23 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
24 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
25 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
26 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
27 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
28 B6135478 Ms.LAMPHOUN INTHAVIDETH  Petrochemical and Polymer Engineering10
29 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
30 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
31 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
32 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
33 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
34 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.