รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์  physics10
2 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง  MATHEMATICS10
3 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง  physics10
4 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ  Chemistry10
5 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย  MATHEMATICS10
6 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์  MATHEMATICS10
7 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ  BIOLOGY10
8 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ  BIOLOGY10
9 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก  physics10
10 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์  MATHEMATICS10
11 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ  physics10
12 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ  physics10
13 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช  Chemistry10
14 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์  physics10
15 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ  BIOLOGY10
16 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์  Chemistry10
17 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง  BIOLOGY10
18 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์  BIOLOGY10
19 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ  Chemistry10
20 B6232924 นายจักรี ปรีการ  physics10
21 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง  physics10
22 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข  BIOLOGY10
23 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด  Chemistry10
24 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์  Chemistry10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
25 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
26 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
27 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
28 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
29 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
30 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
31 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.