รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
2 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
3 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
4 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
5 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
6 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
7 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
8 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
9 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
12 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
14 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
15 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering10
16 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A60
20 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
21 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A60
22 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A60
23 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A60
24 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A60
25 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A60
27 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A60
28 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  Civil Engineering10
30 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
31 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
32 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
33 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.