รายชื่อนศ.
รายวิชา539306 : ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
3 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
4 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
5 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
6 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
7 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
8 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
9 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
10 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
11 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
12 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
13 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
14 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
15 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
16 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.