รายชื่อนศ.
รายวิชา531338 : HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
2 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering40
3 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
4 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
5 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
6 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering40
7 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering40
8 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering40
9 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering40
10 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
11 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
12 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
13 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
14 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
15 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
16 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
17 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
18 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
19 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
20 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
21 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
22 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
23 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
24 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
25 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
26 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
27 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
28 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
30 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.