รายชื่อนศ.
รายวิชา525460 : FLUID AND HEAT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE
2 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE
3 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE
4 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE
5 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE
6 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE
7 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE
8 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
9 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
10 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
11 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
12 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
13 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
14 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
15 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
16 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
17 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
18 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
19 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
20 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
21 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
22 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
23 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE
24 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE
25 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE
26 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE
27 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE
28 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
29 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE
30 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
31 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
32 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE
33 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
34 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
35 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
36 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
37 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
38 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
39 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE
40 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
41 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
42 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
43 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE
44 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
45 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
46 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE
47 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
48 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
49 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
50 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
51 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
52 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
53 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
54 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE
55 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
56 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
57 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
58 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
59 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
60 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
61 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
62 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE
63 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE
64 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE
65 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE
66 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE
67 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE
68 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
69 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE
70 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE
71 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE
72 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE
73 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE
74 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE
75 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
76 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE
77 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE
78 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
79 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
80 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE
81 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE
82 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE
83 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE
84 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE
85 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE
86 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE
87 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE
88 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE
89 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE
90 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
91 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE
92 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE
93 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE
94 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE
95 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.