รายชื่อนศ.
รายวิชา525301 : MECHANICAL DRAWING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
2 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
3 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
4 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
5 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering40
6 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
7 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
8 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
9 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
10 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
11 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
12 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
13 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
14 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
15 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
17 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
18 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
19 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
20 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
21 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
22 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
23 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
24 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
25 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
26 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
27 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
28 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
29 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
30 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
31 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
32 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
33 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
34 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
35 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
36 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
37 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
38 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
39 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
40 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
41 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
42 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.