รายชื่อนศ.
รายวิชา527314 : DIGITAL COMMUNICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE40
2 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
3 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
4 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี  TCE10
5 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
6 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
7 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
8 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
9 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
10 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
11 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
12 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
13 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
14 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
15 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
16 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
17 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
18 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
19 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
20 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
21 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
22 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
23 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
24 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
25 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
26 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
27 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
28 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
29 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
30 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE10
31 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
32 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.