รายชื่อนศ.
รายวิชา524451 : CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5613168 นางสาวสุภาวดี แอบครบุรี  ChemE10
2 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE40
3 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
4 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE40
5 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
6 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
7 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
8 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE40
9 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
10 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม  ChemE40
11 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
12 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา  ChemE40
13 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
14 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE40
15 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE40
16 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE40
17 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE40
18 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE40
19 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE40
20 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE40
21 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE40
22 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE40
23 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
24 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE40
25 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE40
26 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
27 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
28 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE40
29 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
30 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE40
31 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE40
32 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
33 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
34 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE40
35 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
36 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
37 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE40
38 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE40
39 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE40
40 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
41 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE40
42 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE40
43 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE40
44 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
45 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE40
46 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE40
47 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE40
48 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE40
49 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE40
50 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE40
51 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
52 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE40
53 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE40
54 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE40
55 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE40
56 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
57 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
58 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
59 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
60 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
61 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE40
62 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.