รายชื่อนศ.
รายวิชา532450 : ENERGY AND ENVIRONMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
2 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
3 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering10
4 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
5 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
6 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
7 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
8 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
9 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
10 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
11 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
12 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
13 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
14 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
15 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
16 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
17 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
18 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
19 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
20 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
21 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
22 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
23 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
24 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
25 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
26 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
27 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
28 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
29 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
30 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
31 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
32 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
33 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
34 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
35 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
36 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
37 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
38 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
39 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
40 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
41 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
42 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.