รายชื่อนศ.
รายวิชา109206 : BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6301859 นางสาววริศรา สีสด  B.N.S.10
2 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข  B.N.S.10
3 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
4 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.10
5 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.10
6 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช  B.N.S.10
7 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
8 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง  B.N.S.10
9 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.10
10 B6314248 นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศรีเศวตโชติ  B.N.S.10
11 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.10
12 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
13 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
14 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
15 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
16 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.10
17 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.10
18 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
19 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
20 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.10
21 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
22 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
23 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.10
24 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.10
25 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.10
26 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
27 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ  B.N.S.10
28 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.60
29 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
30 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.10
31 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.10
32 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.