รายชื่อนศ.
รายวิชา109206 : BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.10
2 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
3 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
4 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
5 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
6 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
7 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์  B.N.S.10
8 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
9 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
10 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
11 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว  B.N.S.10
12 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
13 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
14 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
15 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
16 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.