รายชื่อนศ.
รายวิชา522367 : RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6100032 นายณัฐพล ไชยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6104023 นางสาวนิชาดา คงสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6104276 นางสาวปิยธิดา คำศรี  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6105556 นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6105860 นายวศิณ ชาญปรีชารัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6107925 นางสาวณัฐกฤตา ธารทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6107932 นางสาวปิ่นเกล้า ธารสนธยา  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6108007 นางสาวเมทาวิไล นรชาญ  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6109233 นางสาวนิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6109578 นายธนัตถ์ ประสานเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง  Transportation And Logistics Engineering10
54 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม  Transportation And Logistics Engineering10
55 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
56 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
57 B6111267 นางสาวณัฐพร พุทธรักษา  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
59 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก  Transportation And Logistics Engineering10
60 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
61 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย  Transportation And Logistics Engineering10
62 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช  Transportation And Logistics Engineering10
63 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้  Transportation And Logistics Engineering10
64 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม  Transportation And Logistics Engineering10
65 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม  Transportation And Logistics Engineering10
66 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์  Transportation And Logistics Engineering10
67 B6115111 นางสาวพรภัทรา สหกิจชัชวาล  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6115265 นางสาวปณิษฐา สานุศิษย์  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง  Transportation And Logistics Engineering10
70 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering10
72 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม  Transportation And Logistics Engineering10
76 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
77 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน  Transportation And Logistics Engineering10
78 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม  Transportation And Logistics Engineering10
79 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป  Transportation And Logistics Engineering10
81 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม  Transportation And Logistics Engineering10
82 B6131104 นายจารุพงษ์ บำเพ็ญผล  Transportation And Logistics Engineering10
83 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
85 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
86 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6132286 นางสาวนลิณี ประครองศรี  Transportation And Logistics Engineering10
88 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย  Transportation And Logistics Engineering10
90 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.