รายชื่อนศ.
รายวิชา323424 : ANIMAL FEED PROCESSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
2 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
3 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
4 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
5 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
6 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
7 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
9 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
10 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
11 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
13 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
14 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
15 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
17 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
18 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.