รายชื่อนศ.
รายวิชา526416 : QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
2 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
5 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
6 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
8 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
9 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
10 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
11 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
12 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
14 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
17 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
19 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
20 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม  CERAMIC ENGINEERING40
21 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
22 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
23 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
24 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
26 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
27 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
31 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
33 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
34 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
38 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
42 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
44 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
45 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
46 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
47 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
48 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
49 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
50 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
52 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
54 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
57 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
58 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
59 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
60 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
63 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
64 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
66 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
67 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
68 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
69 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
70 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
71 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
72 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล  Metallurgical Engineering10
73 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
74 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering10
75 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
76 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
77 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
79 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
80 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
81 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
82 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING10
83 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
84 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
85 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING10
86 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering10
87 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
88 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
89 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
90 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
91 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
93 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
94 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
95 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING10
96 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
97 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING10
98 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
99 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
100 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
101 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING10
102 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
103 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
104 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
105 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง  CERAMIC ENGINEERING10
106 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
107 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
108 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
109 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
110 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
111 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
112 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
113 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING10
114 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
115 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
116 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
117 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
118 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING10
119 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
120 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING10
121 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
122 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
123 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
124 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
125 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering10
126 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering10
127 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
128 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
129 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
130 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
131 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
132 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
133 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
134 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
135 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
136 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
137 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
138 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
139 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
140 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
141 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
142 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
143 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
144 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
145 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
146 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
147 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
148 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
149 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.