รายชื่อนศ.
รายวิชา526206 : CERAMIC FABRICATION PROCESSES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6209032 นายศุภโชค ศักดา  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
38 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว  CERAMIC ENGINEERING10
44 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING10
54 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING60
56 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING10
59 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
60 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย  CERAMIC ENGINEERING60
63 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING10
64 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6236618 นางสาวซาบรีนา บินอิสริส  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
67 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING10
70 B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  CERAMIC ENGINEERING10
72 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
74 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
75 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.