รายชื่อนศ.
รายวิชา526204 : PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.