รายชื่อนศ.
รายวิชา214376 : ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
2 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง  INFORMATION SCIENCE10
3 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
4 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
5 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
7 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
8 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
10 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE10
11 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
12 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง  INFORMATION SCIENCE10
13 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
14 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
15 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
16 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์  INFORMATION SCIENCE10
17 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
24 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
25 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
26 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
27 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง  INFORMATION SCIENCE10
28 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี  INFORMATION SCIENCE10
29 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE10
30 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
31 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
32 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
33 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
34 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.