รายชื่อนศ.
รายวิชา235375 : CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
36 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
44 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
47 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
48 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
49 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
50 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
51 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
52 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
53 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
54 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
55 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
56 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
57 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
58 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
59 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
60 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
61 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
62 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
63 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
64 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
65 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
67 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
68 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
69 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
70 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
71 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
72 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
73 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
74 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
75 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
76 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
77 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์ นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
78 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
79 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
80 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา นักศึกษาแจ้งจบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.