รายชื่อนศ.
รายวิชา235224 : MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6200213 นายเจษฎา ชูมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
29 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.