รายชื่อนศ.
รายวิชา529495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
2 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
3 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
4 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
5 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
6 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
7 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
8 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
9 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
10 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
11 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
12 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
13 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
14 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
15 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
16 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
17 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
18 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
19 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
20 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
21 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
22 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
23 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
24 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
25 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
26 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
27 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
28 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
29 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
30 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
31 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
32 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
33 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
34 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
35 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
36 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
37 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
38 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
39 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
40 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
41 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
42 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
43 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
44 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
45 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
46 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
47 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
48 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
49 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
50 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
51 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
52 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
53 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
54 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
55 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
56 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE10
57 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
58 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
59 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
60 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
61 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
62 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
63 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
64 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
65 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
66 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
67 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
68 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
69 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
70 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
71 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
72 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
73 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
74 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
75 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
76 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
77 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
78 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
79 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
80 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
81 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
82 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
83 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
84 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
85 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
86 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
87 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
88 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
89 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
90 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
91 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
92 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
93 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE10
94 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
95 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.