รายชื่อนศ.
รายวิชา529211 : CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
2 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
3 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
4 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
5 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
6 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
7 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
8 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
9 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
10 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
11 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
12 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
13 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
14 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
15 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
16 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
17 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
18 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
19 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
20 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
21 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
22 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
23 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
24 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
25 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
26 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
27 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.