รายชื่อนศ.
รายวิชา322326 : LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
4 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
5 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
6 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
7 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
8 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.