รายชื่อนศ.
รายวิชา214461 : RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
2 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
3 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE10
5 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
13 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
14 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
16 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
17 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
24 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE10
25 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
27 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
29 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
30 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE10
31 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน  INFORMATION SCIENCE10
32 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
34 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
35 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE10
36 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์  INFORMATION SCIENCE10
37 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
40 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
41 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
42 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
43 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
44 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE10
45 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
46 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
47 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี  INFORMATION SCIENCE10
48 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
49 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE10
50 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
51 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
52 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
53 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
54 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.