รายชื่อนศ.
รายวิชา532495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering10
2 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
3 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
4 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
5 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
6 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
7 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
8 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
9 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
10 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
11 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
12 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
13 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.