รายชื่อนศ.
รายวิชา211126 : OPERATION IN TOURISM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
10 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION60
11 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION71
12 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION60
13 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
14 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.