รายชื่อนศ.
รายวิชา525302 : MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
2 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
3 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
4 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
5 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
6 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
7 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
8 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
9 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME40
10 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
11 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
12 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
13 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
14 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
15 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
16 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
17 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
18 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
19 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
20 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
21 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
22 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
23 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
24 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering10
25 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
26 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
27 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering10
28 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
29 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
30 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
31 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
32 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
33 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.