รายชื่อนศ.
รายวิชา601111 : SPIRITUAL HEALTH CARE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก  SPORTS SCIENCE10
2 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว  SPORTS SCIENCE10
3 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์  SPORTS SCIENCE10
4 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย  SPORTS SCIENCE10
5 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก  SPORTS SCIENCE10
6 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น  SPORTS SCIENCE10
7 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย  SPORTS SCIENCE10
8 B6204372 นางสาวพรพิมล กัณหา  SPORTS SCIENCE10
9 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์  SPORTS SCIENCE10
10 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง  SPORTS SCIENCE10
11 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
12 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ  SPORTS SCIENCE10
13 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง  SPORTS SCIENCE10
14 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์  SPORTS SCIENCE10
15 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง  SPORTS SCIENCE10
16 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร  SPORTS SCIENCE10
17 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง  SPORTS SCIENCE10
18 B6233044 นายธนากร ทองขาว  SPORTS SCIENCE10
19 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล  SPORTS SCIENCE10
20 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์  SPORTS SCIENCE10
21 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล  SPORTS SCIENCE10
22 B6313067 นายอิงครัต กาญจนาภา  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
23 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
36 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
37 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
41 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ  FOOD TECHNOLOGY40
43 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  FOOD TECHNOLOGY40
44 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย  FOOD TECHNOLOGY40
45 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ  FOOD TECHNOLOGY40
46 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง  FOOD TECHNOLOGY40
48 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6200909 นายนัฐพล คงรอด  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
50 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY60
53 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
58 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
61 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
62 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
63 B6302573 นายทวีป สังข์เลขา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
65 B6302702 นายพงษ์วีระวัฒน์ สวัสดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
66 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
67 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
68 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
69 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
70 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
71 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
72 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
73 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
74 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
75 B6334062 นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
76 B5960651 นายรติ จำรัสธนสาร  MEDICAL SCIENCE10
77 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
78 B6313883 นางสาวพฤกษา ตันจินดาประทีป  DOCTOR OF MEDICINE10
79 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
80 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
81 B6314132 นางสาวณัฐธยาน์ ตัณศุภศิริเวช  DOCTOR OF MEDICINE10
82 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
83 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
84 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
85 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
86 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม  DOCTOR OF MEDICINE10
87 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
88 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ  DOCTOR OF MEDICINE10
89 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา  DOCTOR OF MEDICINE10
90 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
91 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
92 B6330156 นางสาวสิริกร วัฒน์ธนาภินันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
93 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE40
94 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE40
95 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE40
96 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
97 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
98 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
99 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE40
100 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
101 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE40
102 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering40
103 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME40
104 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE40
106 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE40
107 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
108 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
109 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
110 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
111 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
112 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
113 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
114 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์  Transportation And Logistics Engineering10
115 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
116 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
117 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
118 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
119 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING10
120 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
121 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
122 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
123 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
124 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
125 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
126 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering10
127 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
128 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่  Transportation And Logistics Engineering10
129 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
130 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
131 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
132 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
133 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
134 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
135 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
137 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
138 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
139 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
140 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
141 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
142 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
143 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
144 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
145 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
146 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
147 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
148 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
149 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
150 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
151 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
152 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
153 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม  Transportation And Logistics Engineering10
154 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
155 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
156 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
157 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง  Transportation And Logistics Engineering10
158 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
159 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
160 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
161 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
162 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
163 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
164 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
165 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
166 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
167 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
169 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering10
170 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
171 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering10
172 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
173 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
174 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
175 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
176 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
177 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
178 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
179 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
180 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
181 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
182 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
183 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
184 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
185 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน  Geological Engineering10
186 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
187 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
188 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering10
189 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
190 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering10
191 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
192 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING10
193 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
194 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
195 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
196 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
197 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
198 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
199 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง  Environmental Engineering10
200 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
201 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
202 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
203 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
204 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
205 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
206 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering10
207 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
208 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
209 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
211 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
212 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
213 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
215 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering10
216 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
217 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
218 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
220 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
221 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
223 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
224 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
225 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
226 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
227 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
228 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
229 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
230 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
231 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
232 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
233 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
234 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
235 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
236 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ  Geological Engineering10
237 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
238 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
239 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering10
241 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
242 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
243 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
244 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
245 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
246 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
247 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
248 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
249 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING10
250 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
251 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
252 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
253 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering10
254 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
255 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
256 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
257 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
258 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
259 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
260 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
261 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
263 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
264 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
265 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
266 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
267 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
268 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
269 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
270 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
271 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
272 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
273 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
274 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
275 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
276 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
277 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
278 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
279 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
280 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
281 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
282 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
283 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
284 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering60
285 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
286 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
287 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
288 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
289 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
290 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
291 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
292 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
293 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
294 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
295 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
296 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
297 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
299 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
300 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
301 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
302 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
303 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
304 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
305 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
306 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
307 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
308 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
309 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
310 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
311 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
312 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  Transportation And Logistics Engineering10
313 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
314 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
315 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
316 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
317 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
318 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering10
319 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
320 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
321 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
322 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
323 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
324 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
325 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
326 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
327 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
328 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
329 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
330 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
331 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
332 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
333 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
334 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
335 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering10
336 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
337 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
338 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
339 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
340 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
341 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
342 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
343 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
344 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
345 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
346 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
347 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
348 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
349 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
350 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
351 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
352 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
353 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE10
354 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
355 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
356 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
357 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
358 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
359 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
360 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
361 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
362 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
363 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
364 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE10
365 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  Geological Engineering10
366 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
367 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
368 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
369 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
370 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering10
371 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข  Transportation And Logistics Engineering10
372 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
373 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
374 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
375 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
376 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering10
377 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
378 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
379 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
380 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
381 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
382 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
383 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
384 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
385 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
386 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
387 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
388 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
389 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
390 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
391 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering10
392 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
393 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
394 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
395 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
396 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
397 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
398 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
399 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
400 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE10
401 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
402 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
403 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
404 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
405 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering10
406 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
407 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING10
408 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE10
409 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
410 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
411 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
412 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
413 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
414 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
415 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering10
416 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
417 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE10
418 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering10
419 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
420 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
421 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
422 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
423 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
424 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
425 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A60
426 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING10
427 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A60
428 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
429 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE10
430 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
431 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
432 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
433 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
434 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
435 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE10
436 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
437 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A60
438 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
439 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A10
440 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
441 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
442 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
443 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
444 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A60
445 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  Environmental Engineering10
446 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING10
447 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE10
448 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
449 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
450 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
451 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
452 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A60
453 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
454 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
455 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE10
456 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
457 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
458 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
459 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
460 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A10
461 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A60
462 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING10
463 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
464 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A10
465 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING10
466 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
467 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
468 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
469 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
470 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
471 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
472 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A60
473 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
474 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
475 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
476 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A60
477 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
478 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
479 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering10
480 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
481 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
482 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A60
483 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
484 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering10
485 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา  Mechatronics Engineering10
486 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
487 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
488 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก  Mechatronics Engineering10
489 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering10
490 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ  Mechatronics Engineering10
491 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว  Mechatronics Engineering10
492 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
493 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering10
494 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
495 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering10
496 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering10
497 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ  Mechatronics Engineering10
498 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
499 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
500 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  Mechatronics Engineering10
501 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
502 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A60
503 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
504 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
505 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
506 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
507 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A60
508 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A60
509 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A60
510 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
511 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
512 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE10
513 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
514 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
515 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
516 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
517 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  PE10
518 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
519 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
520 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
521 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A10
522 B6321925 นายพันกร ทองโคตร  CERAMIC ENGINEERING10
523 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
524 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
525 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก  N/A10
526 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
527 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
528 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
529 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A60
530 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE10
531 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
532 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
533 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering10
534 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
535 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
536 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
537 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A60
538 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
539 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
540 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
541 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A60
542 B6326258 นายสรศักดิ์ มอบสูงเนิน  N/A10
543 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING10
544 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
545 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE10
546 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
547 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A60
548 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
549 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A60
550 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
551 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
552 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE10
553 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
554 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
555 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์  PE10
556 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
557 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering10
558 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
559 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
560 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
561 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering10
562 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
563 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
564 B6331573 นายชินวัต กลางสวัสดิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
565 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
566 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A60
567 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
568 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
569 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
570 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
571 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
572 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
573 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
574 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
575 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
576 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
577 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
578 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
579 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์  Mechatronics Engineering60
580 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
581 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE10
582 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
583 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
584 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
585 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
586 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
587 B6335861 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
588 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING10
589 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
590 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
591 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
592 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
593 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
594 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering10
595 B6336189 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A60
596 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering10
597 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
598 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
599 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
600 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
601 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
602 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
603 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด  PRECISION ENGINEERING10
604 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING10
605 B6337025 นางสาวปนิดา ภูฮาด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
606 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING10
607 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  PRECISION ENGINEERING10
608 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
609 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING10
610 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
611 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
612 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PRECISION ENGINEERING10
613 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
614 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
615 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
616 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
617 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
618 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
619 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
620 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
621 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
622 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
623 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
624 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
625 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
626 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
627 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
628 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
629 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
630 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
631 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
632 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
633 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
634 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
635 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
636 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
637 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
638 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
639 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
640 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
641 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
642 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
643 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
644 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
645 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
646 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
647 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
648 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
649 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
650 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
651 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
652 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
653 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
654 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
655 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
656 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
657 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
658 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
659 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
660 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
661 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
662 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
663 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
664 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
665 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
666 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
667 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
668 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
669 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
670 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
671 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
672 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
673 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
674 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.