รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
2 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
3 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
4 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
5 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
8 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
9 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
10 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE10
11 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE60
12 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
13 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
14 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
15 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
16 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
17 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
20 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
21 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
22 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
24 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
25 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering10
27 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ  N/A10
28 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
29 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
30 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
31 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
33 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering10
34 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE10
35 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
36 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
37 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
39 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
41 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
42 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
43 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
44 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
45 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE10
46 B6311254 นางสาววิชญาดา บุดดาดวง  N/A60
47 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
48 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
49 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
51 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
52 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
53 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
54 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
55 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
56 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
57 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
58 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
59 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
60 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
61 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
62 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
63 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
64 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
65 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
67 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
68 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
69 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
70 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
71 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
72 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
73 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
74 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering10
75 B6335953 นายสิรภพ ภารพันธ์  N/A10
76 B6336134 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.