รายชื่อนศ.
รายวิชา534325 : SUBSURFACE GEOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
2 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.