รายชื่อนศ.
รายวิชา534312 : PETROLEUM ECONOMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
2 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
48 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.