รายชื่อนศ.
รายวิชา531218 : THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
2 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
3 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering10
4 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
5 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering10
6 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
7 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering10
8 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
9 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
10 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  Metallurgical Engineering10
11 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering10
12 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
13 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.