รายชื่อนศ.
รายวิชา531215 : TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
2 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
3 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
4 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
5 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
6 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
7 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering40
8 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
9 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
10 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
11 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
12 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
13 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
14 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
15 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
16 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
17 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
18 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
19 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
20 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
21 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
22 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
23 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
24 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
25 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
26 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
27 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
28 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
30 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering10
31 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
32 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
33 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
34 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering10
35 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
36 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
37 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
38 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
39 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
40 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
41 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
42 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering10
43 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering10
44 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering10
45 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering10
46 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering10
47 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
48 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
49 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering10
50 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering10
51 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
52 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering10
53 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
54 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering10
55 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
56 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering10
57 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
58 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
59 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
60 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
61 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
62 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส  Metallurgical Engineering60
63 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
64 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
65 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering10
66 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
67 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
68 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
69 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering10
70 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
71 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
72 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
73 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering10
74 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
75 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
76 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering10
77 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering10
78 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
79 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering10
80 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
81 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
82 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
83 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
84 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering10
85 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering10
86 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering10
87 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
88 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
89 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering10
90 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
91 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering10
92 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering10
93 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering10
94 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
95 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering10
96 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
97 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
98 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering10
99 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering10
100 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
101 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering10
102 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering10
103 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
104 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
105 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.