รายชื่อนศ.
รายวิชา202324 : PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080327 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง  BIOLOGY10
2 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ  BIOLOGY10
3 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง  BIOLOGY10
4 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด  Chemistry10
5 B6119454 นางสาวเจณิส เจียวิทยนันท์  Chemistry10
6 B6119553 นางสาวพิจิตรา นักรบไทย  MATHEMATICS10
7 B6119591 นายอานนท์ บุญทา  BIOLOGY10
8 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้  BIOLOGY10
9 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า  BIOLOGY10
10 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ  Chemistry10
11 B6119713 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์  BIOLOGY10
12 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง  BIOLOGY10
13 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
14 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
15 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
16 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
17 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
18 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
19 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
21 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
22 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
23 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
24 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
25 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
26 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
27 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
28 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
29 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
30 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
31 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE10
32 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
33 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE10
34 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE10
35 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก  INFORMATION SCIENCE10
36 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
37 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
38 B6237004 นายลายคราม จงภักดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
39 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
40 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
59 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
60 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
61 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
62 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์  EE40
63 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา  EE10
64 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
65 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE60
66 B5828951 นายวรพล ศรีประภา  Mechatronics Engineering10
67 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME40
68 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
69 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering40
70 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
72 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
73 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
75 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering40
76 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
77 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
78 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
79 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
81 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
82 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
83 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
84 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
85 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
86 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering40
87 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
88 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
89 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
90 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering40
92 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
93 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
94 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering10
95 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering40
96 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
97 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
98 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering60
99 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
100 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
101 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
102 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
103 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE40
104 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
105 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
106 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering10
107 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering10
108 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE10
109 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
110 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
111 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
112 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
113 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
114 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
115 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
116 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
117 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
118 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
119 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
120 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
121 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
122 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
123 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
124 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
125 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING10
126 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
127 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
128 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
130 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
131 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
132 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
133 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
134 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
135 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
136 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
137 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
138 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
139 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
140 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
141 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
142 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
143 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
144 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
145 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
146 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
147 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
148 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
149 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
150 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
151 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
152 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
153 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
154 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
155 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
156 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
157 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
158 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
159 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
161 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
162 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
163 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
164 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
165 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
166 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
167 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
168 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
169 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
171 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
173 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
174 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
175 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
176 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
177 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
179 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
180 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
184 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
185 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
186 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
188 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
189 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
190 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
191 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING10
192 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
193 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
194 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
195 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
197 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
198 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
199 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE10
200 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
201 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE10
203 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
204 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
205 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
206 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
207 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
208 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
209 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE10
211 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
212 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
213 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
214 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
215 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
216 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
217 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
218 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
219 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
221 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
223 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
225 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
226 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
227 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
228 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
229 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
230 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
231 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
232 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
233 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
234 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
235 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
236 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
237 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
238 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
239 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
240 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
241 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
242 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
243 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
244 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
245 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
246 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
247 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
248 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
249 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
250 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
251 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
252 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
253 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
254 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
256 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
257 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
258 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
259 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
260 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
261 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
262 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
263 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
264 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
265 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
266 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
267 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE60
268 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
269 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering10
270 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
271 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
272 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
273 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
274 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
275 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering10
276 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering10
277 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
278 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering10
279 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
280 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
281 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
282 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
284 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering10
285 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
286 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
287 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
288 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
290 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
291 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING60
292 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
293 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
294 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
295 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
296 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
297 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
298 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
299 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
300 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
301 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
302 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
303 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
304 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
305 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
306 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
307 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
308 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
309 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
310 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
311 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
312 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
313 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
314 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
315 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
316 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
317 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
318 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
319 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
320 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
321 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
322 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
323 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
324 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
325 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
326 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
327 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
328 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
329 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
330 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
331 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
332 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
333 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
334 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
335 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
336 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
337 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
338 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering10
339 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
340 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering10
341 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
342 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
343 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
344 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering10
345 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
346 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
347 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
348 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
349 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
350 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
351 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
352 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
353 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering10
354 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
355 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
356 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
357 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
358 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
359 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
360 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING10
361 B6311254 นางสาววิชญาดา บุดดาดวง  N/A60
362 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering10
363 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
364 B6317096 นางสาวศุภสุดา ยืนยงค์  N/A10
365 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A60
366 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
367 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE10
368 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
369 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
370 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
371 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering10
372 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING60
373 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
374 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
375 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING10
376 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
377 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
378 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
379 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH40
380 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
381 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
382 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
383 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
384 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
385 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
386 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
387 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
388 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
389 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
390 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
391 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
392 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
393 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
394 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
395 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
396 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
397 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
398 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
399 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
400 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
401 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
402 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
403 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
404 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
405 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
406 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
407 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
408 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
409 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
410 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
411 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
412 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
413 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
414 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
415 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
416 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
417 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
418 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
419 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
420 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
421 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
422 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
423 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
424 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
425 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
426 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
427 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
428 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
429 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
430 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
431 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
432 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
433 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
434 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
435 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
436 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH60
437 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
438 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
439 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
440 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
441 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
442 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
443 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
444 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
445 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
446 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
447 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
448 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.