รายชื่อนศ.
รายวิชา202291 : MODERN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6320027 นางสาวรุ่งยุพา พิมพ์หนองเรือ  MANAGEMENT
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING
4 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering
6 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering
7 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering
8 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
9 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
10 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
12 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE
13 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE
14 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME
21 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE
22 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME
23 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME
24 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME
27 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE
28 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE
29 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE
30 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering
31 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering
32 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE
33 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
34 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
35 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
36 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
37 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
38 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE
39 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
40 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering
41 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE
42 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE
43 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME
44 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE
45 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering
46 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE
47 B6318208 นายศุภกร ชลธี  N/A
48 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE
49 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
50 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.