รายชื่อนศ.
รายวิชา202111 : THAI FOR COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
3 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
4 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
5 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
6 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
8 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
24 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE60
25 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6320232 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
28 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
29 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
30 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
31 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE40
32 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
34 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
35 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
36 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
37 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
38 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE40
39 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING40
40 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE40
41 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering40
42 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering40
43 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING40
44 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE40
45 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
46 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
48 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
49 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
50 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
51 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
53 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
54 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
55 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
56 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
57 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
58 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
59 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
60 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
61 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
62 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
63 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
64 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
65 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
66 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering10
67 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
70 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
71 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
72 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
73 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
74 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE10
76 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
77 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
78 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
79 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
80 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
81 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
82 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
83 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
84 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
85 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
86 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
88 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
89 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
90 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
91 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
92 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering10
93 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
94 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE10
95 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
96 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้  N/A60
97 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CPE10
98 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
99 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING10
100 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
101 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
102 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
103 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
104 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
105 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
106 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
107 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
108 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
110 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
111 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
112 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
113 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.