รายชื่อนศ.
รายวิชา524323 : TRANSPORT PHENOMENA
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE40
2 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
3 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE40
4 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
5 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
6 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
7 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
8 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
9 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
10 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE40
11 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
12 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
13 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
14 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
15 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
16 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
17 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE40
18 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
19 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
20 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
21 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
22 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
23 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
24 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
25 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
26 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
27 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
28 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
29 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
30 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
31 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
32 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
33 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
34 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
35 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
36 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
37 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
38 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.