รายชื่อนศ.
รายวิชา524566 : INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
2 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
3 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE40
4 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE40
5 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
6 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
7 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
8 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
9 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
10 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE40
11 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE40
12 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
13 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE40
14 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE40
15 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
16 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
17 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
18 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
19 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
20 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
21 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
22 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
23 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
24 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
25 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
26 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
27 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
28 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
29 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
30 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
31 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
32 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
33 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
34 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
35 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
36 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
37 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
38 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
39 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
40 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
41 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
42 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
43 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
44 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
45 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
46 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
47 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
48 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
49 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.