รายชื่อนศ.
รายวิชา214268 : INFORMATION SYSTEM NETWORK
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
2 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
3 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา  INFORMATION SCIENCE10
4 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น  INFORMATION SCIENCE10
5 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE10
8 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง  INFORMATION SCIENCE10
9 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE10
10 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
11 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
12 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง  INFORMATION SCIENCE10
13 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE10
14 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE10
15 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก  INFORMATION SCIENCE10
17 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ  INFORMATION SCIENCE10
18 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร  INFORMATION SCIENCE10
20 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย  INFORMATION SCIENCE10
21 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา  INFORMATION SCIENCE10
22 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ  INFORMATION SCIENCE10
24 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด  INFORMATION SCIENCE10
25 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข  INFORMATION SCIENCE10
26 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ  INFORMATION SCIENCE10
27 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
28 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
29 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข  INFORMATION SCIENCE10
30 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี  INFORMATION SCIENCE10
31 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์  INFORMATION SCIENCE10
36 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง  INFORMATION SCIENCE10
37 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น  INFORMATION SCIENCE10
38 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE10
40 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก  INFORMATION SCIENCE10
41 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
42 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
43 B6236953 นายพัชรพล แรมลี  INFORMATION SCIENCE10
44 B6237066 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.