รายชื่อนศ.
รายวิชา526416 : QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
2 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
3 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
4 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE40
5 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME40
6 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME10
7 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
8 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
9 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
10 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE40
11 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE40
12 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE40
13 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
14 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
15 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
16 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE40
17 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE40
18 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE40
19 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE40
20 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
21 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
22 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
23 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.