รายชื่อนศ.
รายวิชา202207 : MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6335403 นายทัตเทพ เงินแท้  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
3 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
4 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
6 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6120641 นางสาวอรสา งามสาธิต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
36 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B6120832 นางสาวมนัสวีร์ โตทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
38 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)60
39 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
41 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
43 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
44 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
45 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
47 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
48 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
49 B6121006 นางสาวธนาภา ปัญญาดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
50 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
51 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
52 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
53 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
54 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
55 B6121075 นางสาวกชกร พ่อคำไพ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
56 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
57 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
58 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
59 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
60 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
61 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
62 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
63 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
64 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
65 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
67 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
68 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
69 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
70 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
71 B6121303 นางสาวธัญญลักษณ์ เล้าเจริญพานิชย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
72 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
73 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
74 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
75 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
76 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
77 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
78 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
79 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
80 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
81 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
82 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
83 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
84 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
85 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
86 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
87 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
88 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
89 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
90 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
91 B6121587 นางสาวหยกไพลิน โอวาทกานนท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
92 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
93 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
94 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
95 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
96 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
97 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
98 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
99 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
100 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
101 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
102 B6134426 นางสาวกาญจนา บอนคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
103 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
104 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
105 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
106 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
107 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
108 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
109 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
110 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
111 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
112 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
113 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
114 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
115 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
116 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
117 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
118 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
119 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
120 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
121 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
122 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
126 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
127 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
128 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
129 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
130 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
131 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
132 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
133 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
134 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
135 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
136 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
137 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
138 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
139 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
140 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
141 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
142 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
143 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
144 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
145 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
146 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
147 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
148 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
149 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
150 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
151 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
152 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
153 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
154 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
155 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
156 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
157 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
158 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
159 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
160 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
161 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
162 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
163 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
164 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
165 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
166 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
167 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
168 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
169 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
170 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
171 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
172 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
173 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
174 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
175 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
176 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
177 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
178 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
179 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก  FOOD TECHNOLOGY10
180 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
181 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
182 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
183 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา  DOCTOR OF MEDICINE10
184 B6301873 นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร  DOCTOR OF MEDICINE10
185 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย  DOCTOR OF MEDICINE10
186 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
187 B6313852 นางสาวกรกวี ประไพวัชรพันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
188 B6313869 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
189 B6313876 นายสังขกร ดวงใจดี  DOCTOR OF MEDICINE10
190 B6313883 นางสาวพฤกษา ตันจินดาประทีป  DOCTOR OF MEDICINE10
191 B6313890 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
192 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม  DOCTOR OF MEDICINE10
193 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ  DOCTOR OF MEDICINE10
194 B6313920 นางสาวศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์  DOCTOR OF MEDICINE10
195 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต  DOCTOR OF MEDICINE10
196 B6313944 นายเจฎไช ถิระธรรมกิจ  DOCTOR OF MEDICINE10
197 B6313951 นางสาวนารยา นวนงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
198 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
199 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
200 B6313982 นายณัชพงศ์ เย็นเสมอ  DOCTOR OF MEDICINE10
201 B6313999 นายแทน ยะไวทย์  DOCTOR OF MEDICINE10
202 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE60
203 B6314019 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
204 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา  DOCTOR OF MEDICINE10
205 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน  DOCTOR OF MEDICINE10
206 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
207 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร  DOCTOR OF MEDICINE10
208 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
209 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย  DOCTOR OF MEDICINE10
210 B6314088 นางสาวสุวิชาดา ดวงลูกแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
211 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
212 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์  DOCTOR OF MEDICINE10
213 B6314132 นางสาวณัฐธยาน์ ตัณศุภศิริเวช  DOCTOR OF MEDICINE10
214 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
215 B6314156 นางสาวนงณภัส ข่ายภูเขียว  DOCTOR OF MEDICINE10
216 B6314163 นางสาวณิชาภัทร ไชยศรีษะ  DOCTOR OF MEDICINE10
217 B6314170 นางสาวญาณิศา พุฒิดำรง  DOCTOR OF MEDICINE10
218 B6314187 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา  DOCTOR OF MEDICINE10
219 B6320072 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ  DOCTOR OF MEDICINE10
220 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
221 B6320096 นางสาวธันยพร ทองสุขใส  DOCTOR OF MEDICINE10
222 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร  DOCTOR OF MEDICINE10
223 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย  DOCTOR OF MEDICINE10
224 B6320126 นายธัญญธร รอดรังษี  DOCTOR OF MEDICINE10
225 B6320133 นายปุณยวีร์ แก่นสา  DOCTOR OF MEDICINE10
226 B6320140 นายปุณณวิช ภาษิต  DOCTOR OF MEDICINE10
227 B6320157 นายธีร เบ้าสาทร  DOCTOR OF MEDICINE10
228 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย  DOCTOR OF MEDICINE10
229 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
230 B6320188 นางสาวกัญญาพัชร การสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
231 B6320195 นางสาวศรัญธมน วีรศรัณย์  DOCTOR OF MEDICINE10
232 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
233 B6320218 นายกฤษณะ เล็งหา  DOCTOR OF MEDICINE10
234 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
235 B6320232 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
236 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
237 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง  DOCTOR OF MEDICINE10
238 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
239 B6320270 นายเรืองวิทย์ คำชมภู  DOCTOR OF MEDICINE10
240 B6320287 นางสาววราภรณ์ อินธิโช  DOCTOR OF MEDICINE10
241 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล  DOCTOR OF MEDICINE10
242 B6320300 นายภูธนะ ชาครนิธิพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
243 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด  DOCTOR OF MEDICINE10
244 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร  DOCTOR OF MEDICINE10
245 B6324766 นางสาวเจน โพนนอก  DOCTOR OF MEDICINE10
246 B6324773 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์  DOCTOR OF MEDICINE10
247 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม  DOCTOR OF MEDICINE10
248 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม  DOCTOR OF MEDICINE10
249 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
250 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ  DOCTOR OF MEDICINE10
251 B6324827 นายธนภัทร์ สันธนาคร  DOCTOR OF MEDICINE10
252 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
253 B6324841 นางสาวพีชานิกา ทำสวน  DOCTOR OF MEDICINE10
254 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
255 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา  DOCTOR OF MEDICINE10
256 B6324872 นายธีรภัทร หุมสิน  DOCTOR OF MEDICINE10
257 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี  DOCTOR OF MEDICINE10
258 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
259 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก  DOCTOR OF MEDICINE10
260 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
261 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
262 B6330132 นายพงศพัศ วงค์ต่อม  DOCTOR OF MEDICINE10
263 B6330149 นางสาวอติภา จุฑมาตยางกูร  DOCTOR OF MEDICINE10
264 B6330156 นางสาวสิริกร วัฒน์ธนาภินันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
265 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์  DOCTOR OF MEDICINE10
266 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร  DOCTOR OF MEDICINE10
267 B6330187 นายนริศ ผดุงพัฒนากูล  DOCTOR OF MEDICINE10
268 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
269 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา  DOCTOR OF MEDICINE10
270 B6330224 นายนคเรศ ขัตติยะนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
271 B6330231 นางสาวธัญญธิดา คงสบาย  DOCTOR OF MEDICINE10
272 B6331320 นางสาวพรพิชา มงคลเดชคุณ  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
273 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
274 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
275 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering40
276 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE40
277 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE40
278 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
279 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
280 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering40
281 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
282 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
283 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE40
284 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering40
285 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
286 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering40
287 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering40
288 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE40
289 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
290 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE40
291 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
292 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE40
293 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE40
294 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE40
295 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering40
296 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE40
297 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE40
298 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE40
299 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
300 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี  Mechatronics Engineering40
301 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE40
302 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
303 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
304 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
305 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
306 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
307 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
308 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์  Mechatronics Engineering10
309 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering10
310 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
311 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
312 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
313 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
314 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
315 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
316 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
317 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
318 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
319 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
320 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
321 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
322 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
323 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
324 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
325 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
326 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
327 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
328 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
329 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
330 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
331 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
332 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
333 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
334 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
335 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล  Metallurgical Engineering10
336 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering10
337 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
338 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
339 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
340 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
341 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
342 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
343 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
344 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
345 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
346 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
347 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
348 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
349 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
350 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
351 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
352 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
353 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
354 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
355 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
356 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
357 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
358 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
359 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering10
360 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
361 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
362 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
363 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
364 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
365 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
366 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING10
367 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
368 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
369 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
370 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
371 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
372 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
373 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
374 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
375 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
376 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
377 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
378 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
379 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
380 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
381 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
382 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering10
383 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE10
384 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
385 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
386 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
387 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE10
388 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
389 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
390 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING60
391 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
392 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
393 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
394 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
395 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
396 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
397 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
398 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
399 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
400 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering10
401 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering10
402 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
403 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
404 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
405 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering10
406 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
407 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
408 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
409 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering10
410 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
411 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
412 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering10
413 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
414 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING10
415 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING10
416 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
417 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
418 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering10
419 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
420 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
421 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
422 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE60
423 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์  Geological Engineering10
424 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
425 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
426 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
427 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
428 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
429 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
430 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
431 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
432 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
433 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
434 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
435 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
436 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
437 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
438 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
439 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering10
440 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
441 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
442 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering10
443 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering10
444 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
445 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
446 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
447 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
448 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering10
449 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering10
450 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering10
451 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering10
452 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
453 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering10
454 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering10
455 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
456 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
457 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering10
458 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering10
459 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
460 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
461 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
462 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING60
463 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
464 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
465 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
466 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
467 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
468 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
469 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
470 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
471 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
472 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING60
473 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน  Geological Engineering10
474 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
475 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
476 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE10
477 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
478 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
479 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
480 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE10
481 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่  Geological Engineering10
482 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
483 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
484 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
485 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
486 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
487 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
488 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE10
489 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE10
490 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
491 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
492 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
493 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
494 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
495 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
496 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
497 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
498 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
499 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
500 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
501 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
502 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
503 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
504 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE10
505 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
506 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
507 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
508 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
509 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
510 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
511 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
512 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
513 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
514 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
515 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
516 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
517 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
518 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
519 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
520 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
521 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
522 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
523 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
524 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
525 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
526 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
527 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
528 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
529 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
530 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
531 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
532 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING60
533 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
534 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
535 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
536 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
537 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
538 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
539 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
540 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
541 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
542 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
543 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
544 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
545 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
546 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
547 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
548 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
549 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
550 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
551 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
552 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
553 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
554 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
555 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
556 B6219765 นายพงศธร แสงลี  PE60
557 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
558 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
559 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
560 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
561 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
562 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
563 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
564 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
565 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
566 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
567 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering10
568 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
569 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
570 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
571 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
572 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
573 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
574 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
575 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
576 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
577 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
578 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering10
579 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
580 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
581 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
582 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
583 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
584 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
585 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
586 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
587 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
588 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี  Metallurgical Engineering10
589 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
590 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
591 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
592 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
593 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
594 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
595 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
596 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
597 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
598 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
599 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
600 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE10
601 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
602 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
603 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering10
604 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
605 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
606 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
607 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
608 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE10
609 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering10
610 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE10
611 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
612 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
613 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
614 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
615 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
616 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
617 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
618 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
619 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
620 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
621 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
622 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
623 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
624 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
625 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
626 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
627 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
628 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering10
629 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
630 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
631 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
632 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
633 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
634 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
635 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
636 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
637 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
638 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE10
639 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
640 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
641 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
642 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
643 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering10
644 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE10
645 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
646 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
647 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
648 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE10
649 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
650 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
651 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
652 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
653 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
654 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
655 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์  Geological Engineering10
656 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
657 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
658 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
659 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
660 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี  Geological Engineering10
661 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
662 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
663 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
664 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
665 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
666 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering10
667 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
668 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering10
669 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
670 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
671 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
672 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE10
673 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
674 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
675 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
676 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
677 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
678 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE60
679 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
680 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
681 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering10
682 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering10
683 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
684 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering10
685 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
686 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
687 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
688 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
689 B6233952 นางสาวสามินี โชคมลทิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
690 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING10
691 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
692 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
693 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
694 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
695 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
696 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
697 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
698 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
699 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
700 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
701 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
702 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering10
703 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
704 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
705 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering10
706 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
707 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
708 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING10
709 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
710 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
711 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering10
712 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
713 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
714 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering10
715 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
716 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
717 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
718 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
719 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
720 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
721 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
722 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
723 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
724 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
725 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering10
726 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering10
727 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering10
728 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE60
729 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
730 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
731 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
732 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
733 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
734 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
735 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
736 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
737 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
738 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
739 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
740 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
741 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
742 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
743 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
744 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
745 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
746 B6316099 นายจิรัฎฐ์กฤษฎิ์ สุระแสน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
747 B6316105 นายกิตติณัฐ ชมภูพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
748 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
749 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
750 B6316143 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
751 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
752 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
753 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
754 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
755 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
756 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
757 B6316235 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
758 B6316242 นางสาวพิทยารัตน์ ทูเลียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
759 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
760 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
761 B6316297 นายปรัชญาทวี ปัญญาประดิษฐ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
762 B6316303 นางสาวธันย์ชนก จั่นจีน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
763 B6316327 นายฐกฤต จันทร์สุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
764 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
765 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A60
766 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
767 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
768 B6320997 นายธนกร ธนูการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
769 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
770 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
771 B6324506 นายจิตรทิวัส แสนดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
772 B6324513 นายธีรัช กัลยาลัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
773 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
774 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
775 B6324575 นายปัญญา นาเวียง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
776 B6324582 นายภัทรกาญจน์ อุปถัมภ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
777 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
778 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
779 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
780 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
781 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
782 B6334925 นายปวินวิท แก่นสาร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
783 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
784 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering10
785 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
786 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
787 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
788 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING10
789 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
790 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
791 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
792 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING10
793 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
794 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
795 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING10
796 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering10
797 B6337025 นางสาวปนิดา ภูฮาด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
798 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
799 B6337094 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  PRECISION ENGINEERING10
800 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  PRECISION ENGINEERING10
801 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
802 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
803 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING10
804 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING10
805 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
806 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering10
807 B6337568 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ  Agricultural and Food Engineering10
808 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
809 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
810 B6337612 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  PRECISION ENGINEERING10
811 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
812 B6337681 นางสาวสนธยา มาตรแสง  PRECISION ENGINEERING10
813 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
814 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.10
815 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
816 B6301859 นางสาววริศรา สีสด  B.N.S.10
817 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข  B.N.S.10
818 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
819 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ  B.N.S.10
820 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.10
821 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.10
822 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช  B.N.S.10
823 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
824 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
825 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.10
826 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
827 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง  B.N.S.10
828 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.10
829 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.10
830 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
831 B6314248 นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศรีเศวตโชติ  B.N.S.10
832 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.10
833 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
834 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.10
835 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
836 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.10
837 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
838 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
839 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
840 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
841 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.10
842 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.10
843 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.10
844 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
845 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
846 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
847 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.10
848 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.10
849 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
850 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
851 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล  B.N.S.10
852 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.10
853 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.10
854 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
855 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์  B.N.S.10
856 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
857 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.10
858 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
859 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.10
860 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
861 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
862 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์  B.N.S.10
863 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.10
864 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.10
865 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
866 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
867 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ  B.N.S.10
868 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.60
869 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
870 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.10
871 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.10
872 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.10
873 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.10
874 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.10
875 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว  B.N.S.10
876 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
877 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
878 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
879 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
880 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
881 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
882 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
883 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย  B.N.S.10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
884 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
885 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
886 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
887 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
888 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
889 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
890 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
891 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
892 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
893 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
894 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
895 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
896 B6316372 นายโกเมศ จันผกา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
897 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
898 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
899 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
900 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
901 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
902 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
903 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
904 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
905 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
906 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
907 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
908 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
909 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
910 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
911 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
912 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
913 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
914 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
915 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
916 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
917 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
918 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
919 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
920 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
921 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
922 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
923 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
924 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
925 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
926 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
927 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
928 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
929 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
930 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
931 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
932 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
933 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
934 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
935 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
936 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
937 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
938 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
939 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
940 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
941 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
942 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
943 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
944 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
945 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
946 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
947 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
948 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
949 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
950 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
951 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
952 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
953 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
954 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
955 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
956 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
957 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
958 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
959 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
960 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
961 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
962 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
963 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
964 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
965 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
966 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
967 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
968 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
969 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
970 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
971 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
972 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
973 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
974 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
975 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
976 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
977 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
978 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
979 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
980 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
981 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
982 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
983 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
984 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
985 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
986 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
987 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
988 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
989 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
990 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
991 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
992 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
993 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
994 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
995 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
996 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
997 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
998 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
999 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1000 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1001 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1002 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1003 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1004 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1005 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1006 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1007 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1008 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1009 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1010 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1011 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1012 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1013 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1014 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1015 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1016 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1017 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1018 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1019 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1020 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1021 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1022 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1023 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1024 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1025 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1026 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1027 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1028 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1029 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1030 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1031 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1032 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1033 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1034 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1035 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1036 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1037 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1038 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1039 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1040 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1041 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1042 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1043 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1044 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1045 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1046 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1047 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1048 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1049 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1050 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1051 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1052 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1053 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1054 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1055 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1056 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1057 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1058 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1059 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1060 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1061 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1062 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1063 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1064 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1065 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1066 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
1067 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.