รายชื่อนศ.
รายวิชา202203 : MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119287 นางสาวภัควรรณ กมลกลาง  BIOLOGY10
2 B6119324 นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส  BIOLOGY10
3 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ  BIOLOGY10
4 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง  BIOLOGY10
5 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก  BIOLOGY10
6 B6119416 นายออมทรัพย์ จรูญรักษ์  physics10
7 B6119430 นางสาวปัทมาวรรณ จันตรี  physics10
8 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร  BIOLOGY10
9 B6119492 นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ  BIOLOGY10
10 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์  BIOLOGY10
11 B6119522 นางสาวภัทราพร ทอนศรี  BIOLOGY10
12 B6119539 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ  physics10
13 B6119546 นายณภูมิ ธูปพนม  physics10
14 B6119577 นายถิรณัฐ บำเหน็จพันธุ์  physics10
15 B6119591 นายอานนท์ บุญทา  BIOLOGY10
16 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์  BIOLOGY10
17 B6119638 นางสาวกุลธิดา ผันกลาง  BIOLOGY10
18 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้  BIOLOGY10
19 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า  BIOLOGY10
20 B6119713 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์  BIOLOGY10
21 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง  BIOLOGY10
22 B6119775 นายรพีพัฒน์ ยศสูงเนิน  physics10
23 B6119843 นางสาวสุชัญญา วงษ์ประเสริฐ  physics10
24 B6119898 นายธีรวิทย์ ศรีสุรัตน์  physics10
25 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ  BIOLOGY10
26 B6119942 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี  physics10
27 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์  BIOLOGY10
28 B6119973 นายพัทรดนย์ สุคนธ์  physics10
29 B6119997 นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์  BIOLOGY10
30 B6130169 นางสาวธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิต  BIOLOGY10
31 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์  SPORTS SCIENCE10
32 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน  MATHEMATICS10
33 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง  MATHEMATICS10
34 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย  MATHEMATICS10
35 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์  MATHEMATICS10
36 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ  MATHEMATICS10
37 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์  MATHEMATICS10
38 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง  MATHEMATICS10
39 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
40 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
41 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
44 B6237004 นายลายคราม จงภักดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
45 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
48 B6337322 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6337414 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
50 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
51 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
52 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
53 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
54 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
55 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
56 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
57 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE40
58 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
62 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
63 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
64 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
65 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
66 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING40
67 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
68 B6024390 นายราชัน พลเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
69 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE40
70 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering10
71 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering10
72 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช  Mechatronics Engineering10
73 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
74 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
75 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที  Environmental Engineering10
76 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
77 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
80 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING10
81 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
82 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
83 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
84 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
85 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
86 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
87 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
88 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
89 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
90 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
91 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
92 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
93 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
94 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
95 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
96 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
97 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
98 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
99 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
100 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering10
101 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
102 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
103 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
104 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
105 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering10
106 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
108 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
109 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE10
110 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
111 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
112 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
113 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE10
114 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
115 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
117 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
118 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering10
119 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
121 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
122 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
123 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
124 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
125 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
126 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering10
127 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
128 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
129 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
130 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
131 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
132 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
133 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
134 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
135 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE10
136 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE10
137 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
139 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
140 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
141 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
142 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
143 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering10
144 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
145 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
146 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering10
147 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
148 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี  Agricultural and Food Engineering10
149 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
150 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
151 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
152 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
153 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
154 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering10
155 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
156 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
157 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
158 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
159 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
161 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
162 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
163 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
164 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
165 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
166 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
167 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
168 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
169 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
170 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
171 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
172 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
173 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
174 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
175 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  Transportation And Logistics Engineering10
177 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
178 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
179 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING10
181 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering10
183 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE10
184 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
185 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
186 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
188 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING60
189 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
190 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
191 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
192 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
193 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
194 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
195 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
196 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
197 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
198 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
199 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
200 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี  Transportation And Logistics Engineering10
201 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
202 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
203 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
204 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
205 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  Transportation And Logistics Engineering10
206 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
207 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
208 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  Environmental Engineering10
209 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
210 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
211 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
212 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน  Environmental Engineering10
213 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
214 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  Geological Engineering10
215 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
216 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
217 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
218 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering10
219 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
220 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
221 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
222 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
223 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
225 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว  Environmental Engineering10
226 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
227 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
228 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
229 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
230 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
231 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
232 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
233 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
234 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
235 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
236 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
237 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
238 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
239 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
240 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering10
241 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
242 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering10
243 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
244 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
245 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
246 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
247 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
249 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
250 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า  Environmental Engineering10
251 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง  Geological Engineering10
252 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering10
253 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE10
254 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน  Geological Engineering10
255 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
256 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
257 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
258 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
259 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
260 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering10
261 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
262 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
263 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE10
264 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
265 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
266 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering10
267 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
268 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
269 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
270 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering10
271 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
272 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
273 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
274 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
275 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
276 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
277 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
278 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
279 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
280 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
281 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
282 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
283 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering10
284 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
285 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
286 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
287 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
288 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
289 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น  Transportation And Logistics Engineering10
290 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
291 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
292 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering10
293 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
294 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
295 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
296 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
297 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering10
298 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
299 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
300 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering60
301 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
302 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
303 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE10
304 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
305 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
306 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
307 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
308 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์  Transportation And Logistics Engineering10
309 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
310 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
311 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม  Geological Engineering10
312 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
313 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
314 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
315 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
316 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
317 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
318 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
319 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
320 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
321 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
322 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering10
323 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
324 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี  Geological Engineering10
325 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
326 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่  Geological Engineering10
327 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
328 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
329 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
330 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering10
331 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
332 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
333 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
334 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
335 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
336 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
337 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
338 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
339 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
340 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
341 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
342 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
343 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
344 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
345 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  Geological Engineering10
346 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
347 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  Transportation And Logistics Engineering10
348 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
349 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  Transportation And Logistics Engineering10
350 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
351 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
352 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
353 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
354 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
355 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
356 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering10
357 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
358 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
359 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING10
360 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE10
361 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
362 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
363 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
364 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
365 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
366 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
367 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
368 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE10
369 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering10
370 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
371 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
372 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
373 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
374 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
375 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
376 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
377 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
378 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering10
379 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
380 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
381 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
382 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
383 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering10
384 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering10
385 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
386 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
387 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
388 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
389 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
390 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
391 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
392 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
393 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
394 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
395 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering10
396 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
397 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
398 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
399 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
400 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
401 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
402 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering10
403 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
404 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  Geological Engineering10
405 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering10
406 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
407 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
408 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering10
409 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering10
410 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
411 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
412 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
413 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
414 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
415 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
416 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
417 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE10
418 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
419 B6224899 นายภูวดล กระจาย  Transportation And Logistics Engineering10
420 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
421 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering10
422 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
423 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
424 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
425 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
426 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
427 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
428 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE10
429 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
430 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
431 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
432 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
433 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
434 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
435 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
436 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  ChemE10
437 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
438 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข  Transportation And Logistics Engineering10
439 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
440 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering10
441 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering10
442 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
443 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
444 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
445 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
446 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
447 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
448 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
449 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
450 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering10
451 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
452 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
453 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
454 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร  ChemE10
455 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
456 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
457 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
458 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
459 B6226671 นายธนกร โพยนอก  CERAMIC ENGINEERING60
460 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
461 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
462 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
463 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
464 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
465 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
466 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
467 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
468 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
469 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
470 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
471 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
472 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
473 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
474 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
475 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
476 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
477 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
478 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
479 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
480 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE10
481 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
482 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE60
483 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
484 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
485 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
486 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
487 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
488 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering10
489 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
490 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
491 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
492 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
493 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
494 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
495 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
496 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
497 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING10
498 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
499 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
500 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
501 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
502 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
503 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
504 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
505 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
506 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
507 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
508 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING10
509 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา  PRECISION ENGINEERING10
510 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
511 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
512 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
513 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING10
514 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
515 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
516 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
517 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
518 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering10
519 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
520 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
521 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
522 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
523 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
524 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
525 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
526 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
527 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
528 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
529 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING10
530 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
531 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
532 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering10
533 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering10
534 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา  Mechatronics Engineering10
535 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
536 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering10
537 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล  Mechatronics Engineering60
538 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
539 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล  Mechatronics Engineering10
540 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก  Mechatronics Engineering10
541 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering10
542 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
543 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
544 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ  Mechatronics Engineering10
545 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว  Mechatronics Engineering10
546 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
547 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร  Mechatronics Engineering10
548 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering10
549 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
550 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering10
551 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง  Mechatronics Engineering10
552 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
553 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์  Mechatronics Engineering10
554 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering10
555 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
556 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering10
557 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
558 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering10
559 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering10
560 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering10
561 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering10
562 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
563 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering10
564 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering10
565 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล  Mechatronics Engineering10
566 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering10
567 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ  Mechatronics Engineering10
568 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering10
569 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม  Mechatronics Engineering10
570 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ  Mechatronics Engineering10
571 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering10
572 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering10
573 B6315788 นายชานน จันทร์ดี  Mechatronics Engineering10
574 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
575 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
576 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์  PRECISION ENGINEERING10
577 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  Mechatronics Engineering10
578 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
579 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
580 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
581 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
582 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
583 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
584 B6320959 นายนภดล กองทุน  Mechatronics Engineering10
585 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
586 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering10
587 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์  Mechatronics Engineering10
588 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering10
589 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก  Mechatronics Engineering10
590 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
591 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering10
592 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
593 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
594 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering10
595 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering10
596 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี  Mechatronics Engineering10
597 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
598 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
599 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
600 B6326562 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง  N/A60
601 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
602 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering10
603 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน  Mechatronics Engineering10
604 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
605 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering10
606 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
607 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร  Mechatronics Engineering10
608 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
609 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
610 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering10
611 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
612 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING10
613 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง  PRECISION ENGINEERING10
614 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
615 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING10
616 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
617 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
618 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering10
619 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์  Mechatronics Engineering10
620 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
621 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
622 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
623 B6331573 นายชินวัต กลางสวัสดิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
624 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A60
625 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
626 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
627 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
628 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
629 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering10
630 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์  Mechatronics Engineering60
631 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
632 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering10
633 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
634 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering10
635 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
636 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
637 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  N/A60
638 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
639 B6336134 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
640 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
641 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
642 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
643 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
644 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
645 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
646 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
647 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
648 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
649 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
650 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
651 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
652 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
653 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
654 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING10
655 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING10
656 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
657 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING10
658 B6336608 นายวีระชิต เวียงจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
659 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
660 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING10
661 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  PRECISION ENGINEERING10
662 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
663 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
664 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
665 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
666 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
667 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด  PRECISION ENGINEERING10
668 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
669 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
670 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING10
671 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING10
672 B6337094 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  PRECISION ENGINEERING10
673 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย  PRECISION ENGINEERING10
674 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
675 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
676 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
677 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
678 B6337186 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  PRECISION ENGINEERING10
679 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING10
680 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
681 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING10
682 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING10
683 B6337452 นายธนกร กงทอง  Mechatronics Engineering10
684 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
685 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  Mechatronics Engineering10
686 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
687 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING10
688 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
689 B6337612 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  PRECISION ENGINEERING10
690 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING10
691 B6337636 นางสาวนันฐิชา นางาม  PRECISION ENGINEERING10
692 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา  PRECISION ENGINEERING10
693 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING10
694 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
695 B6337698 นายบุณยวัต มานุวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
696 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PRECISION ENGINEERING10
697 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร  PRECISION ENGINEERING10
698 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  PRECISION ENGINEERING10
699 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING10
700 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
701 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.10
702 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
703 B6301859 นางสาววริศรา สีสด  B.N.S.10
704 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข  B.N.S.10
705 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
706 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ  B.N.S.10
707 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.10
708 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.10
709 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช  B.N.S.10
710 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
711 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
712 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.10
713 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
714 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง  B.N.S.10
715 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.10
716 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.10
717 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
718 B6314248 นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศรีเศวตโชติ  B.N.S.10
719 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.10
720 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
721 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.10
722 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
723 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.10
724 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
725 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
726 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
727 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
728 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.10
729 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.10
730 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.10
731 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
732 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
733 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
734 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.10
735 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.10
736 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
737 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
738 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล  B.N.S.10
739 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.10
740 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.10
741 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
742 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์  B.N.S.10
743 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
744 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.10
745 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
746 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.10
747 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
748 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
749 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์  B.N.S.10
750 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.10
751 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.10
752 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
753 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
754 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ  B.N.S.10
755 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.60
756 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
757 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.10
758 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.10
759 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.10
760 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.10
761 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.10
762 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว  B.N.S.10
763 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
764 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
765 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
766 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
767 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
768 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
769 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
770 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย  B.N.S.10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
771 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
772 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
773 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
774 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
775 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
776 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
777 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
778 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
779 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
780 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
781 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
782 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
783 B6316372 นายโกเมศ จันผกา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
784 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
785 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
786 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
787 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
788 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
789 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
790 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
791 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
792 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
793 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
794 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
795 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
796 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
797 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
798 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
799 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
800 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
801 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
802 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
803 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
804 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
805 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
806 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
807 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
808 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
809 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
810 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.