รายชื่อนศ.
รายวิชา202201 : LIFE SKILLS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE10
2 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE10
3 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE10
4 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE10
5 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE10
6 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE10
7 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE10
8 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE10
9 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE10
10 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE10
11 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE10
12 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE10
13 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE10
14 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล  SPORTS SCIENCE10
15 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
16 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE10
17 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE10
18 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE10
19 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE10
20 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE10
21 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE10
22 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE10
23 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE10
24 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE10
25 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE10
26 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE10
27 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE10
28 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE10
29 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE10
30 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
31 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE10
32 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE10
33 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน  SPORTS SCIENCE10
34 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE10
35 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล  MATHEMATICS10
36 B6301910 นายเมฆา ปัชชา  Chemistry10
37 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  Chemistry10
38 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
39 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
40 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
41 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
42 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
43 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
44 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY10
45 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics10
46 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY10
47 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry10
48 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY10
49 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  Chemistry10
50 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY10
51 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS10
52 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  Chemistry10
53 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
54 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry10
55 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
56 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS10
57 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
58 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry10
59 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY10
60 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป  BIOLOGY60
61 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS10
62 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
63 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY10
64 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS10
65 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
66 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry10
67 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY10
68 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  Chemistry10
69 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY10
70 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
71 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY10
72 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
73 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  Chemistry10
74 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics10
75 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS10
76 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
77 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY10
78 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY60
79 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry10
80 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
81 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY10
82 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY10
83 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry10
84 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  Chemistry10
85 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY10
86 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  Chemistry60
87 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY10
88 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry10
89 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY10
90 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  Chemistry10
91 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY10
92 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
93 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
94 B6331009 นางสาวณัฐพร พิมพ์อุบล  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
95 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
96 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
97 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
98 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
99 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY60
100 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
101 B6336912 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
102 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์  EE40
103 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE40
104 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
105 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ  Mechatronics Engineering60
106 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
107 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
108 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
109 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
110 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
111 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
112 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
113 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
114 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
115 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE10
116 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
117 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
118 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
119 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
121 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
122 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
123 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
124 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
125 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE10
126 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
128 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
129 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
130 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
131 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering10
132 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE10
133 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
134 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A60
135 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE10
136 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
137 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
138 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
139 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
140 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
142 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
143 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
144 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
145 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
146 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
147 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE10
148 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
149 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
150 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
151 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
152 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
153 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
154 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
155 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
156 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING10
157 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
158 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
159 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A60
161 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
162 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
163 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A60
164 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A60
165 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE10
166 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
167 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
168 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
169 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
170 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
171 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
172 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
173 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A60
174 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A10
175 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
176 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering10
177 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
178 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
179 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
180 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
181 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
182 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A60
184 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE10
185 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering10
186 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering10
187 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering10
188 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
189 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
190 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
191 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
192 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
193 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
194 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A10
195 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
196 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE10
197 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
200 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
201 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A60
202 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
203 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering10
204 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
205 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
206 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
207 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
208 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering10
209 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
210 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A60
211 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
212 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
213 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
214 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
215 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
216 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
217 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
218 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
220 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
221 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
222 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
223 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
224 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
225 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
226 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A60
227 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
228 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
229 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
230 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
231 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
232 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering10
233 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
234 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
235 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
236 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
237 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
238 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
239 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING10
240 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
241 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
242 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering10
243 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
244 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
245 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
246 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering10
248 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A60
249 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
250 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
251 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
252 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
253 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A60
254 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
255 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
256 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering10
258 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
259 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
260 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
261 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
263 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
264 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
265 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
266 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A10
267 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
269 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
270 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
272 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE10
273 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A10
274 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE10
275 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
276 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
277 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering10
278 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
279 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
280 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
281 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering10
282 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
283 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
285 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
286 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
287 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
288 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
289 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
290 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING10
291 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
292 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
293 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
294 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
295 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
296 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
297 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
298 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
299 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
300 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
301 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
302 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A60
303 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
304 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
306 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
307 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
308 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering10
309 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
310 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
311 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
312 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
313 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A60
314 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering10
315 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering10
316 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
317 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
318 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING10
319 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
320 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
321 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
322 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
323 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
324 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
325 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
326 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
327 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
328 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A60
329 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
330 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
331 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering10
332 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
333 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
334 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
335 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
336 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
337 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
338 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
339 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering10
340 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
341 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
342 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
343 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A60
344 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A60
345 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
346 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
347 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
348 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A60
349 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
350 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A60
351 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A60
352 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
353 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
354 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
355 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
356 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
357 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
358 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering10
359 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
360 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
361 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A60
362 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering10
363 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A60
364 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A60
365 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
366 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
367 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
368 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
369 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
370 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
371 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
372 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
373 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
374 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
375 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
376 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
377 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
378 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering10
379 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE10
380 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
381 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
382 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
383 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
384 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
385 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
386 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering10
387 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
388 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A60
389 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
390 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
391 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
392 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
393 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
394 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
395 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
396 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
397 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A60
398 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
399 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
400 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A60
401 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A60
402 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
403 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
404 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A60
405 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
406 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
407 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
408 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE10
409 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
410 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
411 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
412 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
413 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
414 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
415 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering10
416 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
417 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
418 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
419 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
420 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
421 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
422 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
423 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
424 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
425 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
426 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
427 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
428 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
429 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
430 B6326562 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง  N/A60
431 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
432 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
433 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A60
434 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering10
435 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
436 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
437 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
438 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
439 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
440 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A60
441 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
442 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A60
443 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering10
444 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
445 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
446 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A60
447 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A60
448 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A60
449 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
450 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A60
451 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
452 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
453 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
454 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
455 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
456 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A60
457 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
458 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
459 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
460 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE10
461 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
462 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE10
463 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
464 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
465 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
466 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
467 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
468 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
469 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
470 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
471 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING60
472 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
473 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING10
474 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
475 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
476 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A60
477 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering10
478 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering10
479 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A60
480 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
481 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
482 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
483 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
484 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
485 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A60
486 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A60
487 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE10
488 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
489 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
490 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
491 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
492 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
493 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
494 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A60
495 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
496 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
497 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
498 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
499 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
500 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
501 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
502 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
503 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
504 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
505 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
506 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
507 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering10
508 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
509 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
510 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
511 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE10
512 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A60
513 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE10
514 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
515 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A10
516 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
517 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
518 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
519 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A10
520 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  PE10
521 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
522 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
523 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
524 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING10
525 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
526 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
527 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
528 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
529 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
530 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering10
531 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE10
532 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A10
533 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
534 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
535 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
536 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
537 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
538 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
539 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
540 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
541 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
542 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
543 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
544 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering10
545 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
546 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
547 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
548 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING10
549 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
550 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
551 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering10
552 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING10
553 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
554 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
555 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
556 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
557 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING10
558 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING10
559 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING10
560 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
561 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING10
562 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING10
563 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
564 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
565 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
566 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
567 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
568 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
569 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
570 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
571 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
572 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
573 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
574 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
575 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
576 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
577 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
578 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
579 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
580 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
581 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
582 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
583 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
584 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
585 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
586 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
587 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
588 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
589 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
590 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
591 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
592 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
593 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
594 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
595 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
596 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
597 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
598 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
599 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
600 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
601 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
602 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
603 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
604 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
605 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
606 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
607 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
608 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
609 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
610 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
611 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
612 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
613 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
614 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
615 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
616 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
617 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
618 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
619 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
620 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
621 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
622 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
623 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
624 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
625 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
626 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
627 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
628 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
629 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
630 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
631 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
632 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
633 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
634 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
635 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
636 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
637 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
638 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
639 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
640 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
641 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
642 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
643 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
644 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
645 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
646 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
647 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
648 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
649 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
650 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
651 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
652 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
653 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
654 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
655 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
656 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
657 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
658 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
659 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
660 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
661 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
662 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
663 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
664 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
665 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
666 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
667 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
668 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
669 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
670 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
671 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
672 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
673 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
674 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
675 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
676 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
677 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
678 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
679 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
680 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
681 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
682 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
683 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
684 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
685 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
686 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
687 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
688 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
689 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
690 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
691 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
692 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
693 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
694 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
695 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
696 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
697 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
698 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
699 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
700 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
701 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
702 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
703 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
704 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
705 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
706 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
707 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
708 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
709 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
710 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
711 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
712 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
713 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.