รายชื่อนศ.
รายวิชา202109 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
9 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
10 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
11 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION60
12 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION71
13 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION60
14 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
15 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
16 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
17 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
18 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
19 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
20 B6335151 MissPISEY CHHIM  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
21 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
22 B6335366 MissCHEAK DANE  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
23 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
24 B6312114 นางสาวพรรณมัย ปานิเสน  Mechanical Engineering10
25 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
26 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน  Petrochemical and Polymer Engineering10
27 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา  Mechanical Engineering10
28 B6335205 MissHIN LIZA  Mechanical Engineering10
29 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering10
30 B6335311 MissYOENG KIMHUOY  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.