รายชื่อนศ.
รายวิชา202109 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม  SPORTS SCIENCE10
2 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
3 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY10
4 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  Chemistry10
5 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY10
6 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS10
7 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  Chemistry10
8 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
9 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS10
10 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
11 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY10
12 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป  BIOLOGY60
13 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS10
14 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS10
15 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง  SPORTS SCIENCE10
16 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ  SPORTS SCIENCE10
17 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล  SPORTS SCIENCE10
18 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล  SPORTS SCIENCE10
19 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์  SPORTS SCIENCE10
20 B6313067 นายอิงครัต กาญจนาภา  SPORTS SCIENCE10
21 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์  SPORTS SCIENCE10
22 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี  SPORTS SCIENCE10
23 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง  SPORTS SCIENCE10
24 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
25 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง  SPORTS SCIENCE10
26 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด  SPORTS SCIENCE10
27 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง  SPORTS SCIENCE10
28 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา  SPORTS SCIENCE10
29 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม  SPORTS SCIENCE10
30 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY10
31 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY60
32 B6331382 นายธนกฤต ศรีภา  SPORTS SCIENCE10
33 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
34 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE10
35 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  Chemistry10
36 B6335106 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกลิ่น  SPORTS SCIENCE10
37 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
38 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
39 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  Civil Engineering10
40 B6337636 นางสาวนันฐิชา นางาม  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.