รายชื่อนศ.
รายวิชา202109 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
2 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
3 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล  Mechanical Engineering10
5 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  N/A60
6 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี  Civil Engineering10
7 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร  Mechanical Engineering10
8 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล  Mechanical Engineering10
9 B6328771 นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์  N/A60
10 B6328788 นายจิระวุฑฒิ์ เพลิดจันทึก  Civil Engineering10
11 B6328795 นายกิตินันท์ มุลาลินท์  Civil Engineering10
12 B6328825 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ  Civil Engineering10
13 B6333478 นายธนิสร การบรรจง  Civil Engineering10
14 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล  Mechanical Engineering10
15 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ  Civil Engineering10
16 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ  Petrochemical and Polymer Engineering10
17 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM  Civil Engineering10
18 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY  Civil Engineering10
19 B6335182 MissWINE YEE MON THANT  Civil Engineering10
20 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann  Mechanical Engineering10
21 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario  Petrochemical and Polymer Engineering10
22 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN  Mechanical Engineering10
23 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG  Civil Engineering10
24 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ  Petrochemical and Polymer Engineering10
25 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA  Petrochemical and Polymer Engineering10
26 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo  Civil Engineering10
27 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.