รายชื่อนศ.
รายวิชา202109 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  Chemistry10
2 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
3 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
4 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
5 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
6 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics10
7 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry10
8 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
9 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry10
10 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY10
11 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
12 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry10
13 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY10
14 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  Chemistry10
15 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY10
16 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY10
17 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
18 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  Chemistry10
19 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics10
20 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS10
21 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
22 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry10
23 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
24 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY10
25 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY10
26 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry10
27 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  Chemistry10
28 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY10
29 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  Chemistry60
30 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY10
31 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry10
32 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY10
33 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
34 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING10
36 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
37 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
38 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
39 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
40 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.